70 12 30 00

Salg-& leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg fra Print Production A/S (efterfølgende benævnt PP), medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Aftaleindgåelse

2.1 Alle tilbud afgives i henhold til gældende PERFAG specifikation. Tilbudte priser, leveringstider og andre vilkår afgives med forbehold for ændringer i endeligt produktionsgrundlag i forhold til tilbudsmaterialet. PP kan påberåbe sig, at en salgsaftale først er bindende for PP, når PP efter modtagelse af kundens ordre har fremsendt ordrebekræftelse. Tilbud skal, medmindre andet fremgår af tilbuddet, accepteres inden 30 dage fra afsendelsen. Ved senere accept er PP ikke bundet af tilbuddet.

2.2 Alle opgivne priser er ekskl. moms.

3. Afkaldsordrer

3.1 Afkaldsordrer skal være afsluttet senest 1 år fra bestilling. Herefter vil den resterende del af ordren automatisk blive tilsendt kunden og samtidig vil kunden blive faktureret i det omfang, dette ikke allerede er sket.

4. Produktionsdokumentation

4.1 Medmindre parterne skriftligt har aftalt andet, vil produktionsdokumentationen blive opbevaret i 3 år fra sidste bestilling og derefter destrueret.

5. Levering

5.1 Levering sker Ex Works, PP, Horsens (Incoterms 2000), medmindre andet leveringssted fremgår af PP’s ordrebekræftelse. Er anden leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

5.2 De(n) i ordrebekræftelsen opgivne leveringstid(er) er afgivet under forudsætning af, at alle tekniske specifikationer og oplysninger vedrørende printets opbygning er fremkommet fra kunden på tidspunktet for kundens afgivelse af ordre. Såfremt dette ikke er tilfældet, forbeholder PP sig ret til ensidigt at forlænge leveringstiden.

5.3 Leveringstolerancen er + 10% af det bekræftede antal. Det totale faktiske leverede antal faktureres til den bekræftede stk. pris. Der kan leveres i rater.

5.4 Levering senest 14 dage efter det aftalte leveringstidspunkt anses i intet tilfælde for forsinkelse. I tilfælde af forsinkelse er kunden alene berettiget til at hæve aftalen for de leverancer, der er forsinket. Herudover har kunden ikke nogen misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse og er under ingen omstændigheder berettiget til erstatning – hverken for direkte eller indirekte tab i anledning af forsinkelse.

6. Reklamation og mangler

6.1 Alle reklamationer, indsigelser mv. skal ske skriftligt senest 8 dage efter modtagelsen af produkterne. Manglende rettidig reklamation medfører, at kunden fortaber sine misligholdelsesbeføjelser. Under alle omstændigheder bortfalder samtlige misligholdelsesbeføjelser 1 år efter produktets ibrugtagningsdato, dog senest 15 måneder fra tidspunktet fra PP’s levering.

6.2 PP forpligter sig til uden ugrundet ophold at afhjælpe eller foretage omlevering af alle produkter med mangler, som skyldes fremstillings- eller materialefejl i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende pkt. 6.

6.3 De mangelfulde produkter skal af kunden leveres fragtfrit til PP vedlagt en specifikation af manglen. PP kan herefter, efter eget valg, udbedre de leverede produkter eller foretage omlevering. Forsendelsen af udbedrede eller omleverede produkter i henhold til berettigede reklamationer foregår på PP’s regning til det oprindelige leveringssted, men for kundens risiko.

6.4 Såfremt PP ikke har afhjulpet en mangel eller foretaget omlevering inden for rimelig tid efter modtagelsen af det mangelfulde produkt, kan kunden med skriftlig meddelelse til PP kræve en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 14 kalenderdage, for PP til, at PP opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 6.2. Såfremt PP ikke lever op hertil, kan kunden forlange, at PP udsteder en kreditnota for de mangelfulde produkter.

6.5 For så vidt angår øvrige produkter eller dele heraf, som er leveret men ikke fremstillet af PP, går PP’s forpligtelser og ansvar i intet tilfælde videre end den eventuelle garanti, som PP’s leverandører har ydet PP.

6.6 PP er i intet tilfælde ansvarlig for noget tab, en mangel måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

7. Betaling

7.1 Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er PP berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente, svarende til den til enhver tid gældende officielle danske diskonto + 9% p.a.

7.2 Ved kundens manglende betaling er PP, uanset om købet fastholdes eller hæves, berettiget til at standse alt arbejde på og alle leverancer af ordrer indgået med kunden.

7.3 Kunden er uberettiget til at bringe PP’s krav til ophør ved modregning.

8. Ejendomsforbehold

8.1 I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, forbliver ejendomsretten til de leverede produkter hos PP indtil betaling med eventuelle påløbne renter er erlagt fuldt ud.

9. Produktansvar

9.1 Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

9.2 PP er ikke ansvarlig for skade forvoldt af produkterne, medmindre et sådant ansvar i det konkrete tilfælde ikke kan fraskrives efter ufravigelige lovregler.

9.3 PP er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

9.4 I den udstrækning, PP måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde PP skadesløs i samme omfang, som PP’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt. 9.

9.5 Ovennævnte begrænsninger i PP’s ansvar gælder ikke, hvis PP har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10. Force majeure

10.1 Såfremt PP’s opfyldelse af aftalen forhindres eller bliver urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder udenfor PP’s kontrol (force majeure), herunder – men ikke begrænset til – krig, uroligheder, strejker, lock-out, blokader, brand, eksplosion, mangel på transportmidler eller energi, dårlige vejrforhold, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, maskinsammenbrud, regeringsforanstaltninger såsom ind- eller udførselsforbud, beslaglæggelse, mobilisering og valutarestriktioner, samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører – er PP ansvarsfrit berettiget til, ved skriftlig meddelelse til kunden, at udskyde sine forpligtelser i henhold til aftalen eller – såfremt force majeure situationen medfører udskydelse af leveringen med mere end 3 måneder i forhold til det aftalte leveringstidspunkt – at ophæve aftalen.

11. Værneting

11.1 Enhver tvist vedrørende opfyldelse eller fortolkningen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt af aftaler indgået i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved PP’s hjemting i Horsens. PP er dog berettiget til at sagsøge kunden ved kundens hjemting.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.